RODO

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie informuje, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 w  Warszawie, reprezentowana przez Dyrektora Annę Kozyrę tel. 22 825 09 38, adres: Warszawa ul. Reja 1;
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Justyna Brejwo z Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawa ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa, e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl
 • dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy;
 • dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

 • · Osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 •  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej
 •  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:

 • · w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, po tym czasie zgodnie z zasadami archiwizacji

 •  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 •  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymienionego na wstępie.

 •  Dane, które podaje Pan/Pani wynikają z wymogu ustawowego.

 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.