VI Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie uczniów wszystkich klas.

Szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy

 

REGULAMIN

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – zwani dalej Organizatorem, zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
m.st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.

CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą szkoły oraz uczelnie wyższe.
 2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy.
 3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

 

TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe                 oraz uczelnie wyższe.
 2. Kategorie wiekowe:
 • szkoła podstawowa, dwie kategorie:
  • uczniowie z klas 1-5
  • uczniowie z klas 6-8
 • szkoła ponadpodstawowa, jedna kategoria wiekowa dla uczniów liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia, technikum.
 1. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: komiks, prezentacja, film. Przygotowana praca powinna spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne, zaś technika i pomysł wykonania                       oraz przedstawienia jest dowolny.
 2. Czas trwania konkursu: styczeń 2020 r.– maj 2020 r.
 3. Kryteria oceny prac:
 1. Formalne

Do każdej pracy powinna zostać dołączona koperta zawierająca następujące informacje:

 • kategoria oraz forma pracy,
 • tytuł pracy konkursowej,
 • imię i nazwisko autora,
 • nazwa i adres szkoły,
 • dzielnica, w ktorej znajduje się szkoła,
 • imię i nazwisko oraz kontakt mailowy szkolnego koordynatora,
 • zał. nr 1 (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie) lub zał. nr 2 (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pelnoletniego ucznia).

 Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun ucznia. Prace nieopisane nie będą oceniane z powodu braków formalnych.

 • maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 20,
 • maksymalna liczba stron komiksu – 5 (format nie wiekszy niż A3),
 • maksymalny czas trwania filmu – 3 minuty.
 1. Merytoryczne

W pracy należy uwzględnić:

 • krótki rys historyczny zawodu,
 • specyfikę pracy w danym zawodzie,
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu,
 • drogi kształcenia – szkoły, studia, kursy,
 • umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu,
 • możliwości zatrudnienia,
 • informacje o znanych osobach wykonujących ten zawód,
 • inne informacje/ciekawostki
 1. Artystyczne

Przy ocenie walorów  artystycznych komisja konkursowa będzie oceniała:

 • czytelność prezentowanych treści,
 • estetykę,
 • pomysłowość,
 • oryginalność.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

I etap, tzw. szkolny: odbędzie się na terenie każdej szkoły podstawowej                                                oraz ponadpodstawowej biorącej udział w konkursie – Szkolna Komisja oceni i wybierze maksymalnie po dwie najlepsze prace  w wybranych kategoriach: komiks, prezentacja lub film       z uwzględnieniem kryterium wieku. Oznacza to, że z jednej szkoły podstawowej będzie mogło zostać zakwalifikowanych do II etapu nie więcej niż 12 prac:
a. prace uczniow z klas 1-5:  po dwie prace w kategorii komiks, prezentacja, film,
b. prace uczniow z klas 6-8:  po dwie prace w kategorii komiks, prezentacja, film
oraz w przypadku szkoly ponadpodstawowej: 6 prac, po dwie w kategorii komiks, prezentacja                i film.

Każda szkoła składająca wybrane prace do II etapu dzielnicowego zobowiązana jest przekazać informacje o liczbie wszystkich uczniów startujących w konkursie w etapie szkolnym.

II etap, tzw. dzielnicowy: sposród przesłanych prac przez Szkolne Komisje, każda z 18 Komisji Dzielnicowych wybierze maksymalnie po dwie prace w poszczególnych kategoriach.

 1. klasy 1-5 szkoly podstawowej: po dwie prace w kategorii komiks, prezentacja, film,
  b. klasy 6-8 szkoły podstawowej: po dwie prace w kategorii komiks, prezentacja, film
  c. wszystkie klasy szkoły ponadpodstawej: po dwie prace w kategorii komiks, prezentacja, film.W przypadku, gdy do Komisji Dzielnicowej wpłynie ponad 20 prac w danej kategorii, Dzielnicowa Komisja może przesłać do III etapu trzy prace w danej kategorii.

Komisja Dzielnicowa jest zobowiązana dostarczyć za potwierdzeniem wybrane prace
do Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego (CRDZ) przy ul. Starej 4 (wejście B) sala 117                  wraz z protokołem. Protokół powinien zawierać następujące informacje: liczbę wszystkich prac, zgłoszonych do konkursu w danej dzielnicy oraz dane dotyczace uczniów zakwalifikowanych
do III etapu (kategoria, imię i nazwisko uczestnika, tytuł jego pracy, imię i nazwisko opiekuna).

Prace konkursowe dostarczone bezpośrednio do Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego (CRDZ) z pominięciem wcześniejszych etapów nie będą oceniane przez Kapitułę Konkursu.


III etap, tzw. finałowy
: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace według                                    ustalonych kryteriów: formalnych, merytorycznych i artystycznych.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na przedstawieniu przez ucznia wybranego zawodu w wybranej przez niego formie:
 • Prezentacja – prezentacja multimedialna w programie np. Power Point lub Prezi
  na temat ,,Mój wymarzony zawód” oraz zaprezentowanie tej pracy w formie wypowiedzi ustnej, krótkie wystąpienie do 10 minut + pytania komisji. Prezentację należy dostarczyć       na nośniku elektronicznym. Praca powinna być opisana wg schematu zawartego                            w kryteriach formalnych.
 • Komiks – pracę na temat ,,Mój wymarzony zawód” należy wykonać w formacie nie większym niż A3 dowolną techniką plastyczną. Maksymalna ilość stron komiksu – 5. Każda praca powinna być opisana wg schematu zawartego w kryteriach formalnych.
 • Film – nagranie filmu na temat ,,Mój wymarzony zawód” dowolną techniką oraz omówienie przed Komisją Konkursową swojej pracy. Film powinien być nagrany
  w formacie otwieranym przez bezpłatne, ogólnodostępne programy typu: Media Player. Czas trwania filmu do 3 minut. Film należy dostarczyć na nośniku elektronicznym. Praca powinna być opisana wg schematu zawartego w kryteriach formalnych.
 1. Uczeń może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę konkursową.

 

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. I etap konkursu (szkolny): eliminacje wewnętrzne. Szkolna komisja powołana przez Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg opisanych kryteriów.
 2. II etap konkursu (dzielnicowy): Komisja Dzielnicowa powołana przez Dzielnicowego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ocenia nadesłane prace. Wybrane prace z każdej dzielnicy przekazywane są do Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES
  w godzinach urzędowania (8.00-16.00) ul. Stara 4 Warszawa, sala nr 117. Prace powinny zostać dostarczone w zamkniętej kopercie oraz opisane według następującego wzoru:
  imię i nazwisko uczestnika, nazwa i adres szkoły, klasa, zgoda na udział w konkursie,
  imię i nazwisko szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego, adres mailowy oraz numer telefonu do szkolnego koordynatora.
 3. III etap konkursu (finałowy): finał konkursu. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st.Warszawy. Kapituła Konkursu ocenia prace konkursowe uczniów wg opisanych kryteriów.
 4. Kapituła Konkursu z każdej kategorii wiekowej na poziomie szkoły podstawowej/ponadpodstawowej wyłania laureatów I, II i III miejsca oraz przyznaje wyróżnienia. Kapituła Konkursu ma prawo do innego podziału nagród.
 5. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi podczas Gali Finałowej. Autorzy tych prac zostaną uhonorowani wartościowymi nagrodami rzeczowymi. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.

 

 

TERMINY KONKURSU

 • I etap konkursu – od 07.01.2020 r. do 02.03.2020 r.
 • II etap konkursu – od 03.03.2020 r. do 3.04.2020 r.
 • III etap konkursu – od 04.2020 r. do 15.05. 2020 r.
 • Gala Finałowa – 05. 2020 r.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator ma prawo do rozpowszechnienia i publikacji prac konkursowych w postaci fotografii, dokumentacji dźwiękowej lub filmowej na stronach internetowych należących
  do Organizatorów – Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i WCIES, portalach społecznościowych oraz wydawnictwach w celach promocji Konkursu, działalności informacyjnej, sprawozdawczej, prezentowania wydarzeń publicznych, gromadzenia materiałów dla celów dokumentacyjnych.
 2. W ramach powyższych celów Organizator może publikować wizerunek uczestników Konkursu zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych musi być dostarczona w I etapie konkursu do koordynatora szkolnego, który przesyła zgodę do Organizatorów Konkursu wraz z zakwalifikowaną pracą konkursową. Prace, które nie zostały zakwalifikowane do III etapu są przechowywane w szkole zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wewnętrznymi politykami obowiązującymi w danej placówce.
 2. Brak podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie!

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Joanna Odzeniak: Biuro Edukacji  Urzędu m. st. Warszawy

e-mail: jodzeniak@um.warszawa.pl    tel.: 22 443 35 07

 

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego

Beata Grzelak:  e-mail: beata.grzelak@wcies.edu.pl    tel. 22 628 67 64 wew. 24

Doradcy zawodowi: e-mail:   crdz@wcies.edu.pl  tel. 22 628 67 64  wew. 35