Informacja dla Ucznia i Rodzica o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany na odległość.

2.Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie kształcenia na odległość.

3.Ustalony plan zajęć będzie dostosowany do realnych warunków uczniów.

4.W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja (również konsultacje z nauczycielami) przy pomocy dziennika elektronicznego – Librus – zakładka Zadania domowe.

5.Dopuszcza się wykorzystywanie w nauczaniu na odległość komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych i strony internetowej szkoły.

6.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

7.Ocenianie wiedzy i umiejętności w kształceniu na odległość będzie się odbywać na podstawie przesyłanych nauczycielom przez uczniów prac.

8.Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia będą wpisywane w dzienniku elektronicznym Librus.

9.Rodzice uczniów będą informowani na bieżąco o ich postępach i ocenach poprzez Librusa.

10.Źródła i materiały, z których uczniowie mogą korzystać nauczyciele będą przesyłać za pomocą linków.

11.O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.