Stypendia językowe w ramach programu organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą stypendiów językowych organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy.

Celem programu jest podwyższenie kompetencji językowych dzieci z warszawskich rodzin potrzebujących wsparcia. Fundatorem programu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy.
Kryteria i warunki przyznawania stypendium:
1. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:
a) nie mają ukończonych 18 lat
b) są w trudnej sytuacji rodzinno-materialnej
c) posiadają rekomendację Dzielnicowego Wydziału Oświaty i Wychowania
2. Stypendia mogą otrzymać osoby, które spełniają powyższe warunki łącznie oraz przejdą pomyślnie kwalifikację przeprowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy.
Zasady i tryb składania wniosków:
Warunkiem udziału w programie jest rekomendacja Dzielnicowego Wydziału Oświaty i Wychowania.
Procedura kwalifikacji do Programu
1.Kwalifikacja do programu trwa w okresie wskazanym w piśmie przewodnim.
2. Wszystkie mieszczące się na terenie Warszawy Dzielnicowe Wydziały Oświaty informowane są o prowadzonym procesie rekrutacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i korespondencji dostarczonej kurierem.
3. Na prawidłowe zgłoszenia czekamy do 18 września 2020 roku, informujemy że po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
4. Rodzice i opiekunowie a także Dzielnicowe Wydziały Oświaty które przystąpią do programu informowani będą o spotkaniach i dodatkowych procesach rekrutacji organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Stypendium językowe mogą otrzymać osoby, które prawidłowo i terminowo złożyły wszystkie niezbędne dokumenty.
6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd SPW.
Wyniki i frekwencja
Stowarzyszenie we współpracy ze szkołą British School monitoruje frekwencję i wyniki wszystkich
uczestników korzystających z programu.
Opłaty
Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o wprowadzeniu kaucji w kwocie 100 PLN za semestr nauki języka dla prawidłowo zgłoszonych dzieci tytułem kaucji. Warunkiem zwrotu kaucji jest uzyskanie w semestrze co najmniej 80% frekwencji na zajęciach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU_2_09_2020

O Ś W I A D C Z E N I E_2_09_2020_

OŚWIADCZENIE_kandydata_2_09_2020