Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii

W klasach 1-3 cyklicznie prowadzone są zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii, których głównym celem jest kształtowanie u uczniów postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia współczesności, poprzez upowszechnianie znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski i świata. Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii są interdyscyplinarne, łącząc tematykę z zakresu historii, historii sztuki, geografii, filozofii. Uzupełniają i rozszerzają program nauczania historii w szkole podstawowej.

Celem programu jest:

o    kształtowanie od najmłodszych lat postawy świadomego uczestnictwa w procesach społecznych
o    rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
o    badanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi wydarzeniami
o    wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
o    wprowadzanie w atmosferę poważnej, akademickiej nauki
o    pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści