Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”, który obejmuje lata szkolne 2016/2017 oraz 2017/2018. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania i pisania oraz udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Organizacja pomocy opiera się na „Modelowym systemie profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją”, który stanowi wzorzec postępowania wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz jest zgodna z założeniami projektu rozporządzenia MEN dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Program jest pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Celem programu jest:

  • Wdrożenie filozofii szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.
  • Wdrożenie strategii najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją.
  • Przekonanie środowiska szkolnego/lokalnego (uczniów, rodziców, nauczycieli) o konieczności i celowości stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych.
  • Popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
  • Określenie aktualnego stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową (ryzykiem dysleksji) w szkołach województwa (stołecznego).