Doradztwo zawodowe

W naszej placówce realizowany projekt:

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM na lata 2014 – 2020.  Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r.  Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy. Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – kwiecień 2022 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

https://spw.edu.pl/

 

Z poważaniem

Anna Soszka

szkolny doradca zawodowy