Regulamin ucznia

PRAWA  UCZNIÓW

 Uczeń ma prawo:

 1.  Uczestniczyć w lekcjach, umożliwiających wykorzystanie jego zdolności.
 2. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, lub kiedy chce dowiedzieć się czegoś więcej dla rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów.
 3. Do odpoczynku podczas przerw.
 4. Do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii.
 5. Do reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami.
 6. Do opieki i pomocy pedagoga, psychologa, logopedy szkolnego i nauczyciela terapeuty.
 7. Do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego, księgozbioru biblioteki itp. podczas lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych w godzinach wynikających z organizacji pracy szkoły lub dłużej pod opieką osoby dorosłej, za zgodą dyrektora szkoły.
 8. Do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu oraz do zrzeszania się w organizacjach istniejących na terenie szkoły.
 9. Do swobodnego wyrażania myśli, jeśli nie naruszają dobra innych osób i dobrych obyczajów.
 10. Do życzliwego i przyjaznego traktowania przez nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz kolegów.
 11. Do znajomości regulaminów obowiązujących w szkole a dotyczących ucznia: wewnątrzszkolnych zasad oceniania /w tym oceny z przedmiotów, oceny z zachowania sposobu odwołania się od wystawionych ocen/, pracowni, samorządu uczniowskiego, ucznia.
 12. Poznać na jednej z pierwszych lekcji w roku szkolnym kryteriów oceniania z określonego przedmiotu.
 13. Dwa razy w semestrze nie przygotować się do lekcji, ale zgłosić to wcześniej nauczycielowi
 14. Do jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny z każdego przedmiotu
 15. Uczestniczyć w nie więcej niż 3 sprawdzianach tygodniowo, a jednym danego dnia.
 16. Poznać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzonym powtórką materiału.
 17. Poznać oceny ze sprawdzianu czy kartkówki w terminie nie przekraczającym 2 tygodni.
 18. Poprawić ocenę niedostateczną /nie dalej niż 2 tygodnie po jej otrzymaniu/.
 19. Otrzymać sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
 20. Korzystać z zajęć w szkolnej świetlicy, biblioteki itp.

 

OBOWIĄZKI  UCZNIÓW

 Uczeń ma obowiązek:

 1.  Uczestniczyć w lekcjach i nie spóźniać się na nie.
 2. Każdą nieobecność usprawiedliwić na bieżąco /w terminie do 2 tygodni/ u wychowawcy, a wiadomości i zeszyt uzupełnić.
 3. Rozbierać się w szatni z okryć wierzchnich, zmieniać obuwie, nosić dzienniczek ucznia.
 4. Przynosić do szkoły wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne.
 5. Systematycznie odrabiać prace domowe i wywiązywać się z innych powierzonych sobie lub podjętych obowiązków.
 6. Przestrzegać ogólnie obowiązujące zasady kultury i norm moralnych. Być koleżeńskim i uczynnym, odnosić się z szacunkiem do starszych.
 7. Szanować mienie szkolone, naprawiać szkody wyrządzone przez siebie.
 8. Dbać o czystość i estetykę szkoły.
 9. Przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole /pracowni, biblioteki, sali gimnastycznej, świetlicy, itp./.
 10. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa tzn. m.in.
  • w czasie przerw poruszać się ostrożnie dbając o zdrowie swoje i innych,
  • po schodach, w wąskich przejściach poruszać się prawą stroną.
 11. Zawiadomić dorosłych o zauważonych zagrożeniach, przemocy, wypadku.
 12. W razie zaistnienia zagrożenia albo podczas alarmu – podporządkować się zaleceniom nauczyciela, być pomocnym w opiece nad słabszym.
 13. W dniach uroczystości szkolnych nosić strój galowy, na który składają się:
  • dla dziewcząt: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica średniej długości
  • dla chłopców: biała koszula, granatowe lub czarne długie spodnie /wykluczone dresy/
 14. Wypożyczoną książkę z biblioteki zwrócić w ciągu dwóch tygodni.
 15. Uczeń, który nie korzysta z zajęć religii ma obowiązek przebywać w tym czasie w świetlicy.
 16. Oczekiwać na zajęcia lekcyjne i dodatkowe w świetlicy szkolnej.
 17. Opuszczać teren szkoły bezpośrednio po zakończonych lekcjach.
 18. Dbać o podręczniki
 19. Mieć związane włosy podczas posiłków w stołówce szkolnej.

 

ZAKAZY

 Uczniowi nie wolno:

 1.  Opuszczać zajęć szkolnych i terenu szkoły bez uzgodnienia tego z wychowawcą czy nauczycielem lub wyrażoną pisemną w dzienniczku zgodą rodziców.
 2. Przebywać na lekcji poza miejscem wyznaczonym przez nauczyciela.
 3. Używać /aktywować/ na lekcji telefonów komórkowych, obsługiwać bez zezwolenia nauczyciela sprzęt RTV.
 4. W czasie przerwy przebywać w szatniach, na schodach oraz innych miejscach do tego nie przeznaczonych /z wyjątkiem dyżurów/.
 5. Palić papierosy na terenie szkoły.
 6. Wnosić, posiadać i pić alkoholu. Wchodzić na teren szkoły pod wpływem alkoholu.
 7. Na terenie szkoły posiadać niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu i życiu /np. broń, pałki, petardy, urządzenia laserowe, odczynniki chemiczne, materiały wybuchowe itp./.
 8. Przynosić drogocennych przedmiotów i biżuterii.
 9. Rozprowadzać lub używać na terenie szkoły narkotyków i innych środków
 10. Biegać po korytarzach i między piętrami.
 11. Siadać na parapetach, wychylać się przez okno, wyrzucać coś przez nie.
 12. Używać przemocy fizycznej lub psychicznej /np. bić, przezywać, przedrzeźniać, dogadywać, wymuszać, wyłudzać/.
 13. Kraść i przywłaszczać, przeglądać rzeczy innej osoby bez jej zgody.
 14. Niszczyć sprzęt znajdujący się w szkole lub będący czyjąś własnością.
 15. Używać materiałów stanowiących wyposażenie szkoły w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 16. Zanieczyszczać budynek szkolny oraz teren szkolny.
 17. Używać wulgarnych słów i gestów.
 18. Bez zgody nauczyciela podczas lekcji jeść, pić lub żuć gumę.
 19. Farbować włosów, malować paznokci, nosić makijaż.
 20. Nosić niewłaściwego stroju ( odsłonięte ramiona, plecy, brzuch, krótkie spodenki –minimalna długość – długość nogawki do końca dłoni)
 21. Używać telefonów i urządzeń multimedialnych.

 

NAGRODY i KARY

 1. Wyróżnienia i nagrody stosowane są wobec uczniów wyróżniających się w nauce, pracy społecznej i zachowaniu oraz za uzyskanie sukcesów indywidualnych lub grupowych w imprezach, konkursach, zawodach sportowych itp.
 2. Nagrody mogą być następujące:
 • pochwała indywidualna nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,
 • pochwała wychowawcy wobec rodziców danego zespołu klasowego,
 • pochwała dyrektora szkoły jak w/w,
 • pochwała na apelu szkolnym wobec uczniów całej szkoły,
 • podwyższona ocena z zachowania /ocena wyjściowa – dobre/,
 • list pochwalny,
 • nagroda książkowa,
 • inna nagroda rzeczowa,
 • nagroda instytucji pozaszkolnych,
 1. O udzielonym wyróżnieniu lub nagrodzie wychowawca w imieniu szkoły powiadamia rodziców ucznia.
 2. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać praw do nietykalności i godności osobistej ucznia.
 3. Kary występują za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
 4. Kary mogą być następujące:
 • upomnienie indywidualne przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły,
 • upomnienie pisemne
 • upomnienie ustne dyrektora
 • upomnienie pisemne dyrektora
 • przeniesienie do innej klasy
 • przeniesienie do innej szkoły
 • powiadomienie policji ds. nieletnich
 • poniesienie kosztów związanych z wyrządzonymi szkodami,
 • obniżenie oceny z zachowania,
 • wykluczenie z imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, z wyjazdu na wycieczkę, zieloną szkołę itp.,
 1. O udzielonej karze wychowawca powiadamia rodziców ucznia.

 

PRZYWILEJE

 1.  Szczęśliwy numerek – uprawnia ucznia mającego ten numer na liście w dzienniku do nieodpytywania lub niewpisania oceny z kartkówki /chyba, że sprawa dotyczy sprawdzianu zapowiedzianego znacznie wcześniej/.
 2. Uczestnictwo w zajęciach o specjalnym charakterze np. lekcjach muzealnych, kinowych itp.
 3. Udział w wycieczkach, wyjazdach na „zielone szkoły”, obozy sportowe, kolonie organizowane przez szkołę, koła przedmiotowe, koła zainteresowań.