Terapeuta pedagogiczny

Pani Joanna Kajkowska przyjmuje w gabinecie nr 37 ( II piętro):

Poniedziałek 7.00 – 13.00

Wtorek 8.00 – 13.00

Środa 8.00- 13.00

Czwartek 7.00- 13.00

 Piątek 8.00-13.30

Serdecznie zachęcamy do współpracy z terapeutą pedagogicznym, który wspiera uczniów i rodziców w procesie edukacyjnym.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.