Dokumenty szkoły

Koncepcja pracy szkoły: koncepcja pracy szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie:Statut SP nr 23 – listopad 2023

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2023/2024: Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2023-2024

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024: PROGRAM_WYCH-PROF_2023-24

Harmonogram dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024: harmonogram dostępności nauczycieli

Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu: regulamin SzKW w SP 23 (1)

Regulamin ucznia SP nr 23 w Warszawie: Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 23

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego Librus- zarządzenie nr 14: Zasady-korzystania-z-dzienika-elektornicznego-Librus-zarządzenie-nr-14-1

Regulamin pracy świetlicy szkolnej:Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie

LEGITYMACJA – duplikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 informuje, że podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły  /przez rodziców ucznia/ wniosku o wydanie  w/w dokumentu oraz dokonanie  opłaty 9 zł na konto:

DOCHODY BUDŻETOWE SP23 92 1030 1508 0000 0005 5078 6044

Po dokonaniu przelewu należy zgłosić się z podaniem, zdjęciem oraz dowodem wpłaty do sekretariatu szkoły.

wzór podania – legitymacja

Podstawa prawna:
§ 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 255, poz. 1635 z późn. zm).