Dokumenty szkoły

Koncepcja pracy szkoły: koncepcja pracy szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie: Statut SP 23 grudzień 2022

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2022/2023: Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2022-2023

Program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2022/2023:Program W_P_202223

Harmonogram działań o charakterze profilaktyczno- wychowawczym na rok szkolny 2022-2023: działania profilaktyczno- wychowawcze 2022-2023

Regulamin określający strój i wygląd ucznia Szkoły Podstawowej nr 23: Regulamin określający strój i wygląd ucznia Szkoły Podstawowej nr 23

Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach 1-3: WSO klas 1-3

Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu: Regulamin SzKW w SP 23

Plan doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023: Plan doradztwa zawodowego

Procedura kontaktów z Rodzicami:Procedura kontaktów z rodzicami

Procedura zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych, postępowania w razie nieobecności ucznia: procedura-na-stronę-zw

Regulamin Ucznia: Regulamin ucznia obowiązujący w SP nr 23 w Warszawie

Polityka Ochrony Dzieci – zarządzenie nr 1: plik do pobrania

Plan badań edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023: Plan badań eduk.2022-2023

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego Librus- zarządzenie nr 14: Zasady-korzystania-z-dzienika-elektornicznego-Librus-zarządzenie-nr-14-1

Regulamin pracy świetlicy szkolnej: Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie

LEGITYMACJA – duplikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 informuje, że podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły  /przez rodziców ucznia/ wniosku o wydanie  w/w dokumentu oraz dokonanie  opłaty 9 zł na konto:

DOCHODY BUDŻETOWE SP23 92 1030 1508 0000 0005 5078 6044

Po dokonaniu przelewu należy zgłosić się z podaniem, zdjęciem oraz dowodem wpłaty do sekretariatu szkoły.

wzór podania – legitymacja

Podstawa prawna:
§ 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 255, poz. 1635 z późn. zm).