Dokumenty szkoły

Koncepcja pracy szkoły: koncepcja pracy szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie: Statut SP 23 6112122

Regulamin pracy w reżimie sanitarnym: Regulamin pracy w pandemii

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2021/2022: Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2021-2022

Program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2021/2022: Program W_P_202122

Regulamin określający strój i wygląd ucznia Szkoły Podstawowej nr 23: Regulamin określający strój i wygląd ucznia Szkoły Podstawowej nr 23

Wyniki ankiet przeprowadzonych w ramach ewaluacji programu profilaktyczno- wychowawczego: Opracowanie wyników ankiet- październik 2021

Harmonogram działań o charakterze profilaktyczno- wychowawczym na rok szkolny 2021-2022: działania profilaktyczno- wychowawcze 2021-2022

Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu: Regulamin SzKW w SP 23

Plan doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022:Plan doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolne zasady ocenianiaWewnatrzszkole Zasady Oceniania 2020

Szczegółowe kryteria ocen zachowaniaszczeg-kryteria-ocen-zachowania

Procedura kontaktów z Rodzicami:Procedura kontaktów z rodzicami

Procedura zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych, postępowania w razie nieobecności ucznia: plik do pobrania

Regulamin przebywania uczniów, rodziców i innych osób na teren szkoły: plik do pobrania

Regulamin Ucznia: Regulamin ucznia obowiązujący w SP nr 23 w Warszawie

Procedury organizowania wycieczek szkolnych :plik do pobrania

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021: plik do pobrania: Plan doradztwa zawodowego

Zasady korzystania z szatni szkolnej przez uczniów – zarządzenie nr 7: plik do pobrania

Polityka Ochrony Dzieci – zarządzenie nr 1: plik do pobrania

Regulamin zachowania podczas przerw aktywnych: plik do pobrania

Egzamin poprawkowy  – zarządzenie 11: plik do pobrania

Program adaptacyjny dla uczniów klas 4Program adaptacyjny kl.4

Program adaptacyjny dla uczniów klas 1: Program adaptacyjny kl. I

Plan badań edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021: Plan badań edukacyjnych 2021-2022

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego Librus- zarządzenie nr 14: Zasady-korzystania-z-dzienika-elektornicznego-Librus-zarządzenie-nr-14-1

Zasady organizacji nauczania zdalnego – zarządzenie nr 15plik do pobrania

Ocenianie wewnątrzszkolne – zarządzenie nr 16 plik do pobrania

Regulamin pracy świetlicy szkolnej: Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie

LEGITYMACJA – duplikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 informuje, że podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły  /przez rodziców ucznia/ wniosku o wydanie  w/w dokumentu oraz dokonanie  opłaty 9 zł na konto:

DOCHODY BUDŻETOWE SP23 92 1030 1508 0000 0005 5078 6044

Po dokonaniu przelewu należy zgłosić się z podaniem, zdjęciem oraz dowodem wpłaty do sekretariatu szkoły.

wzór podania – legitymacja

Podstawa prawna:
§ 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 255, poz. 1635 z późn. zm).