Termomodernizacja budynku szkoły

Informujemy, że 12 lipca br. Zarząd Dzielnicy Ochota w osobach pani Burmistrz  Doroty Stegienki i zastępcy pana Grzegorza Wysockiego podpisał umowę z wykonawcą dotyczącą termomodernizacji budynku szkoły. Przedmiotem projektu  jest  ocieplenie budynku oraz dostosowanie stolarki okiennej do projektu. Wymienione działania inwestycyjne mają skutkować zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery, obniżeniem energochłonności budynku, obniżeniem kosztów utrzymania obiektu oraz wzrostem bezpieczeństwa energetycznego.

https://kape.gov.pl/blog/aktualnosci-kape-1/termomodernizacja-warszawskich-szko-konferencja-podsumowujaca-710

W związku z trwającymi pracami zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie poruszanie się w strefach wygrodzonych ogrodzeniem ochronnym.

Tablica informacyjna MF EOG, Z2 – gotowa

Zmieniamy się dla Was!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

przekazuję informacje dotyczącą zmian w zakresie funkcjonowania szkoły, która związana jest z termomodernizacją budynku. Prace budowlane rozpoczęły się w połowie lipca i potrwają do kwietnia 2024r. na podstawie podpisanej przez władze dzielnicy umowy. Wiąże się to z dużym wyzwaniem organizacyjnym i utrudnieniami dla całej społeczności szkolnej. Po konsultacjach z inspektorem nadzoru budowlanego oraz kierownikiem budowy, w porozumieniu z władzami dzielnicy ustalono:

1.Lekcje wychowania fizycznego dla klas 4-8 odbywać się będą w sali sportowej LO im. J. Słowackiego położonego w pobliżu szkoły. Wynika to za faktu wyłączenia z użytkowania własnej sali sportowej i terenu boisk przyszkolnych.

2.Zajęcia ruchowe dla klas 1-3 odbywać się będą w małej salce ruchowej, z której dotychczas korzystali uczniowie.

3.Świetlica szkolna w godzinach swojego funkcjonowania korzysta w wydzielonego terenu zewnętrznego, do momentu ustawienia rusztowań wokół sali gimnastycznej.

4.Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej klas 2-3 odbywa się z użyciem domofonu wg wypracowanych dotychczas zasad.

5.Rodzice uczniów klas 1 zgłaszają swoje przybycie przez domofon, następnie wchodzą do świetlicy celem weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko.

6.W zawiązku z budową rusztowania od strony frontowej budynku i pracami remontowymi, pojawi się wygrodzenie umożliwiające bezpieczne wejście do szkoły, prowadzące od furtki do wejścia głównego. W związku z tym nie będzie możliwości korzystania ze stojaków dla rowerów i hulajnóg.

7.Wejście dolne zostanie wyłączone z użytkowania.

8.W związku z trwającymi pracami budowlanymi bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się po zewnętrznym terenie.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 202r. w spawie bezpieczeństwa i higieny § 6. 1. Znajdują się zapisy ,,Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę.

  1. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły lub placówki nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1.
  2. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
  3. Miejsca prowadzenia prac, o których mowa w ust. 1 i 3, należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.”